Anläggning 20
|
AMA RA MER MOTIV AmaNytt
FYLLNING, LAGER I MARK M M
Generation 
Anläggning 20

CEFYLLNING, LAGER I MARK M M

AMA

Massor som är användbara från schakt inom arbetsområdet... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym. Som mätgräns gäller släntlutning... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Begreppsbestämningar

 • grovjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna sand och grus (TNC 95)

 • kulkvarnvärde:

  mått på stenmaterials beständighet och hållfasthet, (motstånd mot nötning av dubbdäck) bestämt enligt SS-EN 1097-9

 • lerhalt:

  halt av ler (material mindre än 0,002 mm) i viktprocent av finjorden

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • packningsgrad:

  betecknas Rd, kvot av torrdensitet som uppnås vid packning och maximal torrdensitet som erhålls med standardiserad metod, det vill säga tung laboratoriestampning eller vibrering (TNC 95)

 • packningsmätare:

  vältmonterad mätare för kontinuerlig mätning av packningseffekt och – indirekt – packningsgrad (efter kalibrering mot andra mätmetoder)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • samkross:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 0 och 200 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 0–16 mm, 0–31,5 mm, 0–63 mm och 0–150 mm.

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    Se även definition på under- respektive överkorn.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning    Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

 • underkorn:

  korn i sortering som passerar sikten för den undre kornstorleksgränsen (d)

 • vattenkvot:

  kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

 • vibrationsnivå:

  vibrationens storlek uttryckt i förskjutning (mm), svängningshastighet (mm/s) eller acceleration (m/s2)

 • återvunna massor:

  schaktmassor vars återanvändning kräver tillstånd eller anmälan enligt avfallsförordningen

 • återvunna material:

  överblivet material som uppstår i processer, produktion och konsumtion och som återanvänds    Kan indelas i alternativa anläggningsmaterial, återvunna massor, modifierade massor respektive solidifierade massor.

 • överkorn:

  korn i sortering som inte passerar sikten för den övre kornstorleksgränsen (D)

Till toppen av sidan