Injektering

Begreppsbestämningar

 • ansättning:

  inledande moment i bergborrning som ger borrkronan fäste (TNC 73)

 • foderrör:

     (vid schakt) rör i borrhål som hindrar instörtning av väggarna, inträngning av vatten eller dylikt (TNC 73)(vid gjutning) ursparingsrör i betongkonstruktion för indragning av kablar för efterspänning

 • förinjektering:

  injektering i förväg av bergmassa som omger bergparti som ska sprängas ut

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • styrning:

  (VA) anordning för att utan fast inspänning hindra sidförskjutning av rörledning

 • teoretisk bergkontur:

  linje som utgör begränsning av den teoretiskt erforderliga bergschakten i sektionen

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

Till toppen av sidan