Anläggning 20

CDB.23Jordförstärkning med inblandningspelare

AMA

RA

Avser applicering av inblandningspelare i... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal installerade pelare och pelarnas... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • arbetsberedning:

  upprättas för att fånga in svåra och kvalitetskritiska arbetsmoment som påverkar arbetsutförandet

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna    Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement.    Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • förborrning:

  förarbete till pålslagning, spontning, sondering, provtagning med mera genom att ett hål borras upp; jämför prylning

 • jordförstärkning:

  åtgärd för att förbättra en jords hållfasthets- och deformationsegenskaper

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • kontrollplan:

  dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • löst material:

  (inom bergschakt) material som vid bergrensning av bottnar kan tas bort genom grävning och vatten- eller tryckluftspolning

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • schaktdjup:

  (för va-ledning) avstånd från markyta till underkant för ledningsbädd eller dylikt, till vilken schaktning ska utföras; se figur under ledningsgrav

 • stabilisering:

  (vid vägbyggnad) förbättring av ett obundet materials egenskaper, till exempel genom inblandning av hydrauliska eller bituminösa bindemedel

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • återfyllning:

  (i ledningsgrav) avstånd från eventuell överbyggnad till ledningsbotten eller överkant ledningsbädd; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan