SLAGNING AV PÅLAR

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • efterslagning:

  (vid pålning) verifiering av tidigare bestämd geoteknisk bärförmåga en tid efter pålens installation

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • förborrning:

  förarbete till pålslagning, spontning, sondering, provtagning med mera genom att ett hål borras upp; jämför prylning

 • integritet:

  (påles) funktionsduglighet

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • kontrollplan:

  dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

 • kontrollslagning:

  (vid pålning) slagning av påle för att säkerställa att pålen inte lyft sig eller att falskt pålstopp erhållits

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • prylning:

  (vid pålning) förarbete till pålslagning som består i att ett hål åstadkoms med till exempel en förkörnare; jämför med förborrning

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan