Bergschakt för tunnel, bergrum o d

Begreppsbestämningar

 • ansättning:

  inledande moment i bergborrning som ger borrkronan fäste (TNC 73)

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergrensning:

  lossbrytning och borttagande av löst sittande stenar, block och löst material från bergyta, bergväggar och bergtak, eller borttagande av löst material ovanför viss angiven terrassnivå

 • borrplan:

  (vid bergsprängning) ritning över planerade borrhål för sprängning av salva, visande borrhålens dimension, längd, läge och riktning

 • förförstärkning:

  bultning utförd innan sprängning utförs för att begränsa sprickbildning och förskjutning av block i släntkrön och kring tunnelöppning (så kallad bakåtbrytning)

 • konturhålsborrning:

  borrning av yttersta hålraden i en salva med en förbestämd ansättning och ett förbestämt hålavstånd för erhållande av önskad kontur

 • ledningsgrav:

     Exempel: Se figur.

 • pilottunnel:

  i förväg driven tunnel inom en större slutlig tunnelsektion (TNC 73)

 • salva:

     (vid sprängning) serie av sprängskott(vid sprängning) bergmassa som sprängs ut av sprängskott (TNC 73)

 • salvdjup:

  längd som får sprängas i samma salva

 • strossning:

  sprängning med fritt utslag, varvid borrhålets riktning är ungefär parallell med den yta mot vilket utslag sker (TNC 73)

 • teoretisk bergkontur:

  linje som utgör begränsning av den teoretiskt erforderliga bergschakten i sektionen

 • teoretisk skadezon:

  beräknad skadezon (teoretiskt sprickdjup) i förhållande till de laddningskoncentrationer som använts

 • vinkel:

  se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan