FYLLNING, LAGER I MARK M M

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • grovjord:

  mineraljord bestående av kornfraktionerna sand och grus (TNC 95)

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59)    Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • kulkvarnvärde:

  mått på stenmaterials beständighet och hållfasthet, (motstånd mot nötning av dubbdäck) bestämt enligt SS-EN 1097-9:2014

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • lerhalt:

  halt av ler (material mindre än 0,002 mm) i viktprocent av finjorden

 • makadam:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 4-8 mm, 8-12 mm, 8-16 mm, 12-16 mm, 16-27 mm, 16-32 mm och 32-63 mm.

 • mätgräns:

  mot mät- och ersättningsregel svarande gräns

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • packningsgrad:

  betecknas Rd kvot av torrdensitet som uppnås vid packning och maximal torrdensitet som erhålls med standardiserad metod, det vill säga tung laboratoriestampning eller vibrering (TNC 95)

 • packningsmätare:

  vältmonterad mätare för kontinuerlig mätning av packningseffekt och - indirekt - packningsgrad (efter kalibrering mot andra mätmetoder)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • samkross:

  krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 0 och 200 mm    Vanligen förekommande fraktioner: 0-16 mm, 0-32 mm, 0-63 mm och 0-150 mm.

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D.    se även definition på under- respektive överkorn.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning    Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

 • underkorn:

  korn i sortering som passerar sikten för den undre kornstorleksgränsen (d)

 • vattenkvot:

  kvot av den i viss materialmängd ingående mängden vatten och den vattenfria mängden (TNC 59)

 • vibrationsnivå:

  vibrationens storlek uttryckt i förskjutning (mm), svängningshastighet (mm/s) eller acceleration (m/s2)

 • överkorn:

  korn i sortering som inte passerar sikten för den övre kornstorleksgränsen (D)

Till toppen av sidan