TÄTNING OCH INFILTRATION AV BERG KRING TUNNLAR, BERGRUM O D

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollplan:

  dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • infiltration:

  inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg; jämför perkolation (TNC 95)

Till toppen av sidan