SANERINGSARBETEN I MARK, ANLÄGGNING O D

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap)

 • deponering:

  bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi) (SFS 2011:927)

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • restprodukter:

  överblivet material som uppstår i processer, produktion och konsumtion (kan indelas i returprodukter och avfall)

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan