UNDERSÖKNINGAR O D

Begreppsbestämningar

 • arbetsberedning:

  upprättas för att fånga in svåra och kvalitetskritiska arbetsmoment som påverkar arbetsutförandet

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • grundvatten:

  vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

 • jordschaktning:

  schaktning av jord och berg med odränerad skjuvhållfasthet mindre än eller lika med 300 kPa schakt i lermorän klassas som jordschakt

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan