Jordmåns- och vegetationsundersökning

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95)    Jämför med berg, jordart, mark. Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material.

  • växtbädd:

    jordlager som växterna utnyttjar för sin närings- och vattenupptagning samt för rötternas andning    Växtbädden består vanligen av mullhaltig växtjord på ett underliggande lager av mullfattig mineraljord. Växtbädden kan bestå av enbart befintlig jord eller ha en överbyggnad av påförd jord.

Till toppen av sidan