Förläggningsbod för sidoentreprenör

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • kvalitet:

  alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS EN ISO 9000:2005)

 • renhållning:

  hopsamling och bortforsling av spill, emballage, hjälpmaterial och dylikt till uppsamlingsställe för avfall

 • städning:

  rengöring inomhus samt iordningsställande av inventarier (TNC 95)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan