Samordning av tillståndsansvariga

Begreppsbestämningar

  • brandfarliga heta arbeten:

    heta arbeten där fara för brand kan föreligga på arbetsplatsen eller i dess omgivning (TNC 95)

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan