Beställarens kvalitets- och miljörevision

Begreppsbestämningar

 • kvalitetsrevision:

  systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om kvalitetspåverkande aktiviteter och tillhörande resultat överensstämmer med vad som planerats och om aktiviteterna genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen (SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 19011:2011)

 • miljöledningssystem:

  den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn (SS-EN ISO 14001:2004)

 • miljörevision:

  systematisk dokumenterad verifieringsprocess för att på ett objektivt sätt samla in och utvärdera revisionsbelägg för att avgöra om specificerade miljöaktiviteter, företeelser, förhållanden, ledningssystem eller information om dessa överensstämmer med revisionskriterierna och meddela resultaten av denna process till uppdragsgivaren (SS-EN ISO 19011:2011)

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan