Miljöcertifiering av byggnadsobjekt

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • miljöledningssystem:

    den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn (SS-EN ISO 14001:2004)

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning skall utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan