Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

Begreppsbestämningar

 • AB 04:

  Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04

 • beställare:

  uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kvalitetsrevision:

  systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om kvalitetspåverkande aktiviteter och tillhörande resultat överensstämmer med vad som planerats och om aktiviteterna genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen (SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 19011:2011)

 • miljöplan:

  handling som anger de särskilda miljöpåverkande åtgärderna inom områden som arbetsmetodik, val av byggmaterial, materialhantering, källsortering och omhändertagande av avfall för att säkerställa ett ökat skydd av miljön

 • vara:

  i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan