Miljöledning

Begreppsbestämningar

 • kvalitet:

  alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (SS EN ISO 9000:2005)

 • kvalitetssystem:

  organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet (SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 9001:2008)

 • miljöledningssystem:

  den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn (SS-EN ISO 14001:2004)

 • miljöpolicy:

  uttalande av en organisation om sina intentioner och principer för den egna totala miljöprestanda som utgör grunden för åtgärder och definierar de övergripande miljömålen och de detaljerade miljömålen (SS-EN ISO 14001:2004)

 • vara:

  i AMA AF används vara som samlingsbegrepp för material, materiel och vara.    Se även Begreppsbestämningar i AB 04 och i ABT 06.

Till toppen av sidan